Softverska podrška za upravljanje otpadom: eDepo

Kao pomoć preduzećima koja se klasifikuju kao proizvođači otpada, firma Extreme je razvila specijalizovano softversko rešenje eDepo koje ima zadatak da pruži podršku pri upravljanju otpadom.
eDepo - upravljanje otpadom

Ekološka osvešćenost kompanija je goruća tema na globalnom nivou, pa i kod nas. U Srbiji se ovaj segment uređuje Zakonom o zaštiti životne sredine koji, između ostalog, propisuje i način na koji se mora upravljati otpadom kako bi se „sprečili, kontrolisali, smanjili i sanirali svi oblici zagađivanja životne sredine“.

Naime, za proizvođače otpada je zakonom propisana obaveza detaljne evidencije upravljanja otpadom, kao i kreiranje dnevnih i godišnjih izveštaja koji sadrže detalje o: vrsti i količini otpada, lokaciji na kojoj je kreiran, načinu transporta, načinu zbrinjavanja itd.. Rešenje eDepo omogućava da se sve ove informacije vode na jednom mestu, i da se pomenuti izveštaji kreiraju automatski, nasuprot uobičajenom „ručnom“ načinu koji podrazumeva konsolidovanje velike količine podataka iz mnogobrojnih Excel tabela kreiranih na različitim lokacijama.

Više informacija rešenju eDepo i detaljnim karakteristikama možete videti na: https://extreme.rs/edepo/.

Partneri