Aurora Fiscalis

Aurora Fiscalis je softversko rešenje namenjeno primeni u poreskom sistemu Republike Srbije, usaglašeno je sa zakonom o fiskalizaciji i omogućava postavku sistema lokalnog procesora fiskalnih računa L-PFR na lokaciji vaše maloprodaje. Broj odobrenja poreske uprave: 00-092-00-00501/2022-0000.

Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (L-PFR)

Prema konceptualnoj šemi fiskalnog sistema Poreske uprave Republike Srbije, instalacijom naše aplikacije Aurora Fiscalis na Windows PC računar, on će automatski postati Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (L-PFR) bez dodatne nadogradnje.

Takav računar će povezati vaš elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) sa bezbednosnim elementom Poreske uprave i na taj način proizvoditi fiskalne račune koje će se ispravno prijaviti servisu Poreske uprave preko internet veze. Za korišćenje aplikacije potreban je računar sa pouzdanim čitačem pametnih kartica koji je ispravno instaliran (Smart Card Reader). Čitač može da bude integrisan sa računarom ili eksterno povezan putem USB konektora.

Aurora Fiscalis funkcionalnosti

Nakon uspešnog preuzimanja instalacione datoteke sa našeg internet sajta, instalacije programa Aurora Fiscalis i aktivacije na računaru za koji želite da ima ulogu L-PFR, softver će izložiti svoj API preko definisanog porta za komunikaciju sa bilo kojim sistemom za izdavanja računa (ESIR) koji je akreditovala Poreska uprava Republike Srbije i time vam obezbediti sigurnu lokalnu platformu za izdavanje fiskalnih računa čak i kada je direktna internet veza sa sistemom Poreske uprave u prekidu ili je nestabilna. Ako je na istom računaru i softver za izdavanje računa, sistem će raditi stabilno u pozadini i neće ometati ili usporavati izdavanje fiskalnih računa. Za svaki zahtev koji stigne od lokalnog ESIR-a, Aurora Fiscalis:

• Verifikuje strukturu zahteva

• Istakne PIB, JID, naziv prodajnog mesta, adresu, opštinu i ostale podatke poreskog obveznika na izdatom fiskalnom računu, na osnovu informacija preuzetih iz Bezbednosnog elementa

• Izračuna porez  na osnovu iznosa i poreske stope (labele) po artiklu poslatih sa ESIR-a u sklopu zahteva za izdavanje fiskalnog računa

• Digitalno potpiše izdati fiskalni račun  korišćenjem bezbednosnog elementa Poreske uprave

• Formatira fiskalne  podatke koji se dostavljaju u skladu sa Tehničkim vodičem Poreske uprave

• Kreira žurnal i generiše URL adresu  za proveru ispravnosti računa (verifikacija)

• Kreira jedinstvenu URL adresu za  generisanje QR koda

• Čuva izdati fiskalni račun u kriptovanom obliku  koristeći AES-256 enkripciju na internoj memoriji računara kao paket za iščitavanje.

• Šalje podatke za fiskalizaciju računa  ka bezbednosnom elementu, sa trenutnim datumom i vremenom, kao i PIN kodom

• Pošalje podatke za iščitavanje  API servisu Poreske uprave za svaki račun

Važno:  Za maksimalne performanse i brzinu izdavanja fiskalnog računa koristite pouzdane čitače smart kartica jer brzina izdavanja fiskalnog računa najviše zavisi od brzine iščitavanja Bezbednosnog elementa.

Probna verzija

Aurora Fiscalis licenciranje

Licencu za korišćenje L-PFR softvera Aurora Fiscalis možete nabaviti u trajanju od jedne, dve ili tri godine sa obezbeđenom tehničkom podrškom tokom važenja licence. Posebne pogodnosti vas očekuju u našem programu količinskog licenciranja.

Licenca se isporučuje na adresu e-pošte ovlašćenog lica. Nakon isteka perioda važenja licencu možete obnoviti po važećim uslovima i nastaviti korišćenje softvera bez dodatnog podešavanja. Zahtev za produženje licence možete poslati i pre isteka postojeće i na taj način obezbediti neprekidan rad.

Kontaktirajte nas Cenovnik

Extreme novosti

Extreme bilteni

Partneri