HACCP Dokumentarijum

Primarni cilj implementacije HACCP Dokumentarijuma je centralizacija i trenutna dostupnost proizvodne dokumentacije pravim ljudima u pravo vreme, uz saradnju rukovodilaca i stručnog osoblja na izradi i distribuciji dokumentacije na nivou koji višestruko uvećava postojeću produktivnost i efektivnost.

Sistem obezbeđuje sprovođenje ažurnih procedura za realizaciju proizvodnje u najbitnijim aspektima, jer postoji jedna verzija istine – ona koja se nalazi u sistemu – čime se smanjuje broj propusta koji prate rad sa papirnom dokumentacijom uz decentralizovano korišćenje računara. Korišćenjem HACCP Dokumentarijuma firme Extreme, sektor za kvalitet dobija sveobuhvatan alat za rad, koji olakšava preduzeću HACCP i ISO 22000 sertifikaciju i resertifikaciju i pojednostavljuje proces interne i eksterne revizije HACCP sistema.

HACCP-dokumentarijum

Tehnički zahtevi ISO standarda u upravljanju dokumentacijom navode sledeće prednosti elektronske evidencije dokumentacije:

a) pravo osoblje ima pristup ažurnim informacijama u svakom trenutku,
b) pristup i promene se lako sprovode i kontrolišu,
c) distribucija je trenutna, lako se kontroliše i daje opciju štampanja papirnih verzija,
d) moguće je pristupiti dokumentima sa udaljenih lokacija, e) povlačenje zastarelih dokumenata je jednostavno i efektivno.

Zašto HACCP Dokumentarijum?

HACCP Dokumentarijum firme Extreme omogućava:

 • Centralizovano skladištenje i dostupnost dokumentacije koja prati HACCP sistem za obezbeđenje kvaliteta;
 • Zajednički rad zaposlenih na kreiranju nacrta dokumenata, unošenju komentara, odobravanju, objavljivanju i distribuciji dokumentacije svim članovima tima;
 • Praćenje i automatizaciju celog toka nastanka dokumentacije, po vama prilagođenim procedurama koje su uspostavljene uvođenjem HACCP sistema u kompaniji;
 • Finu kontrolu prava pristupa dokumentima i čuvanje prethodnih verzija dokumenata;
 • Evidenciju dostavljanja, kreiranje automatskih podsetnika za obavljanje dodeljenih zadataka, obaveštavanje korisnika o izmenama dokumenata, digitalno potpisivanje dokumenata;
 • Kreiranje i čuvanje obrazaca, vođenje elektronskih zapisa, komunikaciju sa spoljnim uređajima
 • Informisanje zaposlenih o novostima na elektronskoj oglasnoj tabli, koja sama informiše svoje korisnike o novododatim sadržajima;
 • Upotrebu zajedničkog kalendara;
 • Korišćenje najpopularnijih aplikacija na klijentskoj strani – Microsoft Word, Outlook, Internet Explorer – i na serverskoj – Windows Server sa Windows Sharepoint Services/Sharepoint Server platformom za realizaciju celog projekta. Korišćenje sveprisutnih aplikacija ubrzava i olakšava učenje i prilagođavanje korisnika na novo rešenje.

Implementacijom i korišćenjem HACCP Dokumentarijuma, jednostavnije i lakše ćete kontinualno ispunjavati zahteve i izazove koje pred vaše preduzeće postavljaju HACCP principi i ISO 22000:2005 standard.

Zašto upravljati HACCP dokumentacijom?

Od stupanja na snagu Zakona o bezbednosti hrane* svi subjekti koji učestvuju u proizvodnji, preradi i prometu hrane su u obavezi da primenjuju principe dobre proizvođačke i higijenske prakse, kao i princip Analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

HACCP sistem se sastoji od 7 principa, čijom doslednom primenom se unapređuju kako subjekti koji posluju hranom (bezbednija hrana, manji poslovni rizik, šire tržište za plasman) tako i krajnji potrošači (veće poverenje i manji rizik od neželjenih događaja). Šesti princip HACCP sistema je dokumentovanje.

Sve procedure u HACCP-u moraju da budu dokumentovane. Dokumentacija predstavlja pisani dokaz za subjekat koji se bavi hranom, potrošače i one koji vrše kontrolu bezbednosti proizvoda.

U pogledu dokumentacije i evidencije HACCP, obaveze subjekta koji posluje hranom naročito uključuju:

 • obezbeđivanje uvida u dokumentaciju/evidenciju licima nadležnog organa da bi se ovi uverili da subjekat radi na način koji zakon i propisi zahtevaju;
 • uzimajući u obzir prirodu i veličinu subjekta, obezbeđivanje da svaki dokument koji opisuje procedure opisane u HACCP planu bude uvek redovno ažuriran;
 • čuvanje svih dokumenata i zapisa u propisanom periodu.

Izazovi s kojima se preduzeća susreću u upravljanju HACCP dokumentacijom i evidencijom uključuju:

 • administracija HACCP dokumenata je komplikovana za osoblje i za one koji vrše verifikaciju – proveru;
 • dokumentima se ne rukuje na pravi način, nisu zavedeni pod odgovarajućim brojem ili datumom, pa nije jasno koji su dokumenti aktuelni da bi se mogli koristiti ili proveriti;
 • redovno usklađivanje verzija dokumenata na centralnoj lokaciji sa dokumentima na mestu upotrebe (proizvodnim pogonima, itd.)
 • dobijeni podaci nisu uzeti u obzir ili su zaboravljeni; i
 • dokumenti nisu kompletno popunjeni ili su popunjavani dugo nakon određene provere ili preduzete mere.

Najgora potencijalna posledica problematične dokumentacije i evidencije je zabluda o stvarnom stanju, što može da dovede do nepreduzimanja pravih ili preduzimanja pogrešnih mera, sa ugrožavanjem bezbednosti hrane i/ili neispunjavanjem zakonskih zahteva.

HACCP REVIZIJA u oblasti dokumentovanja podrazumeva sledeće provere:

 • Forme evidencije i dokumentacije
 • Dokumentovanosti celog HACCP sistema
 • Sistema interne kontrole ažurnosti vođenja evidencije i dokumentacije
 • Lakoće i brzine raspoloživosti evidencije i dokumentacije
 • Identifikacije dokumenata jedinstvenim označavanjem
 • Kompletnosti i tačnosti svih dokumenata
 • Dokumentacije o procedurama verifikacije
 • Jasnoće sistema za uvođenje bilo kakvih promena