Evidencija dokumentacije

Elektronski delovodnik

Elektronski delovodnik, koji je zakonom propisana obaveza, omogućava da zavedena dokumenta budu dostupna u vrlo kratkom roku i da se jednostavno pretražuju prema definisanim parametrima.

Evidencija menica

Dokumenta kao što su menice zahtevaju posebnu pažnju pri manipulaciji. eKancelarija omogućava evidentiranje menica sa svim relevantnim podacima, grupisanje prema određenom kriterijumu, sortiranje, pretragu i obaveštavanje o rokovima dospeća ili drugim razlozima za povlačenje ili davanje menice kao i potrebna odobravanja.

Evidencija ulazne/izlazne dokumentacije

Evidencija ulazne i izlazne dokumentacije podleže određenim zakonskim odredbama, a uz to je vrlo važno imati pregled i mogućnost lake pretrage. eKancelarija omogućava evidentiranje i pretraživanje ove dokumentacije tako što se ona skenira uz posebno prepoznavanje znakova i zatim arhivira na odgovarajuće mesto na portalu gde se kasnije može pretraživati.

Evidencija pošte

Evidentiranje ulazne i izlazne dokumentacije prema kanalu isporuke (pošta, fax, kurir i sl.), statusima (isporučeno, primljeno), standardnim opisnim podacima od značaja za dokument kao i dodatnim pregledima koji su filtrirani, grupisani i sortirani.

Adresiranje pošte

Automatizovan proces za adresiranje koverti u cilju štampe adresa primaoca na koverti. Jednostavnim pokretanjem workflow-a, korisniku se iz delovodnika pošte generišu pripreme zakoverte u okviru Word aplikacije koje su spremne za štampu. Na ovaj način se znatno smanjuje vreme potrebno za ručno adresiranje koverti.

SharePoint reference

Poslovna rešenja

Partneri