Evidencija važnih dokumenata

Elektronski delovodnik

Elektronski delovodnik, koji je zakonom propisana obaveza, omogućava da se zavedena dokumenta budu dostupna u vrlo kratkom roku i da se jednostavno pretražuju prema definisanim parametrima.

 

Evidencija menica

Dokumenta kao što su menice zahtevaju posebnu pažnju pri manipulaciji. eKancelarija omogućava evidentiranje menica sa svim relevantnim podacima grupisanje prema određenom kriterijumu, sortiranje, pretragu i obaveštavanje o rokovima dospeća ili drugim razlozima za povlačenje ili davanje menice kao i potrebna odobravanja.

Evidencija ulazne/izlazne dokumentacije

Evidencija ulazne i izlazne dokumentacije podleže određenim zakonskim odredbama, a uz to je vrlo važno imati pregled i laku pretraživost. eKancelarija omogućava evidentiranje i pretraživanje ove dokumentacije tako što se ona skenira uz posebno prepoznavanje znakova i zatim arhivira na odgovarajuće mesto na portalu gde se kasnije može pretraživati.

Evidencija pošte – NOVO

Evidentiranje ulazne i izlazne dokumentacije prema kanalu isporuke (pošta, fax, kurir i sl.), statustima (isporučeno, primljeno), standardnim opisnim podacima od značaja za dokument kao i dodatnim pregledima koji su filtrirani, grupisani sortirani.

Adresiranje pošte – NOVO

Automatizovan proces za adresiranje koverti u cilju štampe adresa primaoca na kovertama. Jednostavnim pokretanjem toka posla korisniku se iz delovodnika pošte generišu koverte u okviru Word aplikacije spreman za štampu. Na ovaj način se znatno smanjuje vreme potrebno za ručno adresiranje koverti.