Dynamics 365: Terenski servis

Kada će terenska ekipa biti slobodna? Koji broj izlazaka na teren možemo da očekujemo u ovom periodu? Da li ekipa na terenu ima sve potrebne informacije? Odgovor se nalazi u, pogađate, modulu Terenski servis Dynamics 365 rešenja:

  • Upravljanje ljudskim i drugim resursima i njihovim rasporedom
  • Izdavanje i praćenje radnih naloga
  • Upravljanje ugovorima za održavanje
  • Efikasno upravljanje zalihama
  • Uvid u istoriju prethodnih intervencija
  • Kreiranje tipskih radnih naloga
  • Definisanje liste zadataka i njihovo trajanje
  • Automatsko generisanje fakture na osnovu utrošenog vremena

 

Kreiranje radnog naloga

Koliko često se dešava da serviser u žurbi propusti izvršenje nekog od zadataka?

Koliko serviseru olakšava posao uvid o prethodno izvršenim popravkama?

Da li i kod vas u firmi postoje tipske intervencije koje zahtevaju ponovno otvaranje sličnih radnih naloga?

Pregled istorije svih izvedenih radova

U trenutku prijave kvara dispečer ima uvid o svim prethodim kvarovima tog korisnika, što znatno olakšva utvrđivanje uzroka kvara, odluku o merama za njegovo uklanjanje ili eventualnoj zameni umesto pononovne popravke.

Evidencija delova

Field Service predviđa pravljenje hijerarhijskih struktura nadređenih i podređenih sredstava održavanja, te je osim uređaja moguće evidentirati i njihove delove, a za svaki taj deo postoji evidencija planiranih i na njemu izvedenih radova.

Definisanje zadataka

Pri otvaranju radnog naloga moguće je definisati zadatke i uneti ih kao listu obaveza za izvršioca posla, kao i procenu trajanja svakog pojedinačnog zadatka i rezervaciju  potrebnih resursa.

Kreiranje šablona

Kreiranjem šablona moguće je jednom definisati listu zadataka, usluga, potreban materijal i veštine resursa koje navedena intervencija zahteva. Pri svakom sledećem otvaranju naloga za istu ili sličnu intervenciju može se primeniti šablon.

 

Planiranje i raspoređivanje resursa

Da li je i vama teško da brzo pronađete najpogodniju osobu koja će odgovoriti na zahtev za interevenciju?

Kako biti maksimalno efikasan i efektivan za unapred dogovorene usluge?

Uvid o raspoloživim resursima

Dispečeri imaju vrlo bitan i težak zadatak usklađivanja raspoloživosti odgovarajućih ljudi i potrebne opreme i planiranje vremena, što je nemoguće ukoliko nemaju dostupne informacije o zauzetim i raspoloživim resursima, njihovim lokacijama, predviđenom vremenu trajanja i statusu intervencija koje su u toku. Detaljan prikaz lokacija na kojima se resursi nalaze, nezakazanih i dodeljenih poslova moguć je i na mapi.

Pretraga resursa

U okviru Field Service modula moguće je izvršiti pretragu po zadatom kriterijumu kao što su: raspoloživost u određenom periodu, stepen stručnosti, pridapnost određenoj službi ili udaljenost od lokacije na kojoj je potrebno izvršiti intervenciju.

Preventivno održavanje

Za unapred dogovorene usluge održavanja omogućeno je automatsko generisanje radnog naloga na određeni vremenski period, čime se briga o vremenu servisiranja može eliminisati.

 

Fakturisanje

Na osnovu podataka sa radnog naloga, kao što su: korisnik usluga, dužina trajanja pruženih usluga, utrošen materijal, cenovnik i porez, moguće je automatsko generisanje fakture, postavljanjem statusa radnog naloga koji označava da je usluga isporučena i spremna za fakturisanje.